1394/11/17 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 33. بخش آب 1394/11/14 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 31. بخش کشاورزی 1394/11/14 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 32. اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1394/11/14 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 30. بخش محیط زیست 1394/11/14 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 29. حوزه رسانه و ارتباطات جمعی 1394/11/13 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 28. حوزه تربیت بدنی و ورزش 1394/11/13 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 3. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول) 1394/11/13 الگوی راهبردی حمایت از تولید 1. محیط کسب وکار 1394/11/13 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 27. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1394/11/13 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 25. بخش هوافضا 1394/11/12 مهمترین طرح ها و لوایح مصوب در مجلس نهم 1394/11/12 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 26. حوزه زنان و خانواده 1394/11/12 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 23. فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394/11/12 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 24. نگاهی اجمالی به فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394/11/12 بررسی «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399)» 2. ارزیابی اجمالی 1394/11/12 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 22. بخش آموزش های فنی وحرفه ای 1394/11/12 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 21. بخش بهداشت و درمان 1394/11/12 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 20. بودجه بخش رفاه و تأمین اجتماعی 1394/11/12 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 19. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1394/11/11 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 18. بخش آموزش و پرورش
1394/11/04 طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری 1394/11/04 طرح اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 1394/10/29 طرح تشکیل سازمان نوآوری، تجاری سازی و حمایت از فناوری های راهبردی 1394/10/29 طرح ساماندهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 1394/10/29 طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات 1394/10/29 طرح تشکیل کمیسیون نظام اداری در مجلسص شورای اسلامی 1394/10/29 طرح توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر 1394/10/28 طرح نظام رتبه بندی معلمان 1394/10/27 طرح الحاق دو تبصره به ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی 1394/10/22 طرح مقابله با دولتها و نهادهای خارجی و بین المللی حامی تروریسم 1394/10/21 طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر 1394/10/21 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران دربانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا 1394/10/20 طرح استفساریه بند «ب» قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363 1394/10/07 طرح اصلاح محدوده برخی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی 1394/10/06 طرح تعیین تکلیف آموزش دهندگان فرد به فرد نهضت سوادآموزی 1394/10/06 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی 1394/09/30 لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی 1394/09/30 لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سیستان و بانه - مریوان 1394/09/29 لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی 1394/09/29 طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مقررات صادرات و واردات
1394/11/10 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور به ترکیب کارگروه موضوع تبصره بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ ۸/۶/۱۳۹۰ مورخ هـ۴۵۰۵۹ت 1394/11/10 تصویب نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت نیرو جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز 1394/11/06 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 1394/11/05 تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان علیرضا محفوظی، محمدحسن تولایی و غفور پاک نهاد به عنوان اعضای هیأت عالی نظارت مذکور در ماده (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1394/11/03 رأی شماره ۱۲۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز 1394/11/03 رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۱% درآمد قطعی شده و بهای خدمات بانکها 1394/11/03 رأی شماره ۱۲۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۲۵ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرمانشاه 1394/11/01 قانون شوراهای حل اختلاف 1394/10/30 قانون اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه 1394/10/27 رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1394/10/27 رأی شماره ۱۱۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲ 1394/10/27 آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده 1394/10/27 آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان 1394/10/22 آیین نامه ساماندهی صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموزان 1394/10/22 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شهرک های مصوب شورا 1394/10/22 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوعات مربوط به شهرهای استان البرز 1394/10/22 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حریم شهر جدید بینالود 1394/10/21 اصلاح تصویب نامه موضوع جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1394/10/20 رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال میشود و خلاف قانون است 1394/10/20 رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو از تاریخ تصویب