1395/08/04 نظام اداری برنامه های توسعه (با مروری بر آسیب های این حوزه و اولویت بندی آن) 1395/08/04 بحران آب در ایران و نقش پلیمر های سوپر جاذب در حل آن (تکمیل زنجیره ارزش پروپیلن) 1395/08/02 ماهنامه تحلیلی انرژی (1) دوره دهم 1395/08/02 بررسی وضعیت سدها و عملکرد سدسازی در کشور 1395/08/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی» 1395/08/01 بررسی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ 1395/08/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/08/01 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/07/28 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی» 1395/07/28 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور» 1395/07/28 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور» 1395/07/28 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری» 1395/07/28 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (ارزیابی بخش های پیشرو از منظر رشد، اشتغال، انرژی و محیط زیست) 1395/07/28 برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 1. آلمان 1395/07/28 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه پاریس» 1395/07/27 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» 1395/07/27 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ 1974 (1353) و آیین نامه بین المللی امنیت کشتیها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس)» 1395/07/27 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن» 1395/07/27 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه» 1395/07/27 مقایسه تطبیقی لایحه برنامه ششم توسعه با قانون برنامه پنجم توسعه (ویرایش جدید)
1395/06/27 طرح اصلاح موادی از قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی 1395/06/21 لایحه تشکیل سازمان تخصصی ورزش کشور 1395/06/21 لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری 1395/05/27 طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور 1395/05/27 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده 1395/05/20 طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها 1395/05/20 طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور 1395/05/19 طرح الحاق شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395/05/19 طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور 1395/05/17 لایحه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی 1395/05/17 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی 1395/05/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات های بردآمد 1395/05/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه به انضمام پروتکل الحاقی 1395/05/17 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران 1395/05/17 طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 1395/05/17 طرح الحاق یک تبصره به ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1395/05/16 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن 1395/05/13 طرح حفاظت از اراضی کشاورزی
1395/07/27 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وظایف مربوط به حوزه های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» و تعیین سازمان های متولی انجام دهنده هر یک از وظایف مذکور 1395/07/26 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ارتقاء مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به سازمان امور اجتماعی کشور 1395/07/26 رأی شماره ۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۷۲ و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر وضع عوارض حق تشعشع در قبال دکلهای مخابراتی و برق خلاف قانون است و ابطال میشود 1395/07/26 رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره ۲۰۲۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهررضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال میشود 1395/07/24 عمومی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در مورد برنامه زیرنظام تأمین فضا٬ تجهیزات و فناوری نظام تعلیم وتربیت رسمی 1395/07/24 اصلاحیه قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 1395/07/24 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/07/24 اصلاح تصویب نامه شماره ۵۷۹۶۱/ت۵۳۰۷۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۷ 1395/07/19 تصویب نامه در خصوص تکمیل پروژه «ترمینال سلام» فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395/07/18 رأی شماره ۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر هشتگرد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد از تاریخ تصویب 1395/07/18 رأی شماره ۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رأی وحدت رویه٬ نسبت به آرایی که قبل از صدور رأی وحدت رویه صادر شده است٬ اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری بلامانع است 1395/07/18 رأی شماره ۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری٬ کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار 1395/07/18 رأی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ ناظر بر اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و از تاریخ تصویب ابطال میشود 1395/07/18 شیوه­ نامه تشکیل شورای­ عالی مهندسی مخازن نفت و گاز 1395/07/18 الحاق بند (ک) به ماده (۹ )آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان 1395/07/17 قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها۱۹۷۳(مارپل۱۹۷۳/۷۸) ـ مصوب۱۳۸۰ ـ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن (موضوع قطعنامه های شماره (۶۶)۲۴۶، (۶۶)۲۴۷، (۶۷)۲۵۶، (۶۷)۲۵۷، (۶۷)۲۵۸، (۶۸)۲۶۶، (۲۸)۱۰۷۰ الف) 1395/07/14 اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۵۶۲/ت۵۳۳۲۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۶ 1395/07/11 تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی مکلّف به انجام حسابرسی عملیاتی در مرحله دوم 1395/07/10 اصلاح ماده (۴ )آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۳ )قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 1395/07/08 تصویب نامه درخصوص تأمین اعتبارات موردنیاز طرح ها و پروژه های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵