1394/06/07 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» 1394/06/02 بررسی چالش ها و ظرفیت های قانونی توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر (با تمرکز بر صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی) 1394/06/02 آشنایی با سیاست ها و قوانین حوزه فناوری و نوآوری 1394/06/01 آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی ( 2 ) کاستی ها و راهکارهای تقویت نظارت پارلمانی 1394/06/01 عرضه و تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران؛ وضعیت موجود و چشم انداز آتی 1394/05/31 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» 1394/05/27 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته» 1394/05/27 بررسی پیش بینی های مختلف قیمت نفت در سال های 2015-2020 1394/05/26 بحران برق در سال جاری و سال های آینده 1394/05/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347)» 1394/05/19 کانون های تفکر بریتانیا 1394/05/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» (گزارش اول) 1394/05/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی» 1394/05/18 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‏ های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه ‏های جمعی» (ویرایش دوم) 1394/05/17 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1394/05/17 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران» 1394/05/17 استراتژی برندهای معتبر خودروسازی جهان (تجربه ای برای شرایط پساتحریم و برنامه ششم توسعه) 1394/05/17 اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» 1394/05/14 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 1. تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 1394/05/13 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»
1394/06/01 لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو 1394/06/01 لایحه اصلاح تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن- مصوب 1392 1394/05/25 لایحه اصلاح بند (الف) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394/05/25 طرح امتیازبندی ترکیبی عوامل ایثارگری 1394/05/25 طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 1394/05/19 طرح تعیین تکلیف بیمه اعضاء موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی 1394/05/07 لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر 1394/05/07 طرح تشکیل سازمان قرآن کریم 1394/05/07 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و پروتکل الحاقی آن 1394/05/06 طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی 1394/05/04 طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته 1394/04/31 لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور 1394/04/31 طرح اصلاح ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 1394/04/21 طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 1394/04/21 طرح استفساریه جزء (6) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی 1394/03/24 طرح حفاظت و صیانت از جنگل ها 1394/03/24 لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1394/03/20 طرح ممنوعیت تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران 1394/03/17 لایحه موافقتنامه بین دولتی بنادر خشک 1394/03/17 لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
1394/06/07 اصلاح ردیف (۲) و ردیف (۳) جدول شماره (۱) پیوست تصویبنامه شماره ۲۸۵۱۰/ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹/۳/۱۳۹۴ 1394/06/03 اصلاح بند (۲) تصویبنامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ 1394/06/02 اصلاح تصویبنامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ 1394/06/02 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور 1394/06/01 تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1394/05/29 تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 1394/05/28 آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1394/05/27 آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور 1394/05/27 آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور 1394/05/27 تصویبنامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپردهگذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوقضمانت سپردهها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 1394/05/25 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1394/05/25 رای شماره 566هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۱/۱۰۸۲۵ـ ۲۹/۶/۱۳۹۱اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصاد و دارایی 1394/05/25 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱ 1394/05/24 یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور 1394/05/22 تصویب نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه مشهد ـ چناران ـ قوچان 1394/05/19 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه شهر فرهنگی مذهبی آفتاب 1394/05/19 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص شهرهای هوشمند آتی با فن آوری و اطلاعات مکانی سه بعدی 1394/05/19 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم 1394/05/19 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (۱)، (۲) و (۴) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی 1394/05/19 قانون تسری ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و نیز مالیات های غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱