1397/10/26 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 49. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1397/10/25 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 51. حوزه آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی 1397/10/25 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 52. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1397/10/25 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 48. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (حوزه بیمه های اجتماعی) 1397/10/25 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 47. بخش دولت الکترونیک 1397/10/25 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 43. بخش بهداشت و درمان 1397/10/25 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 34. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات 1397/10/24 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 40. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی 1397/10/24 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 20. حوزه زنان، خانواده و کودکان 1397/10/23 رویکرد وزارت خارجه و کنگره آمریکا به لایحه بودجه سال 1398 و الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 1397/10/23 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 42.حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان 1397/10/23 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 41. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1397/10/23 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 35. چشم انداز کلی بودجه فرهنگ 1397/10/22 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 39. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 1397/10/22 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 38. بخش نفت 1397/10/22 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 25. بخش محیط زیست 1397/10/22 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 29. بخش صنعت، معدن و پتروشیمی 1397/10/20 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 28. بخش هوافضا 1397/10/20 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 21. بخش آموزش و پرورش 1397/10/20 بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 23. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
1397/10/19 طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور 1397/10/19 طرح اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف 1397/10/18 طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره های (2) تا (4) بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1397/10/12 طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله 1397/10/09 طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت «فرهنگ، هنر و ارشاد اسلامی 1397/10/04 طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی 1397/10/04 لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 1397/10/04 طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی 1397/10/02 طرح اصلاح ماده (22) و تبصره (3) مربوط و الحاق دو تبصره به آن و همچنین الحاق ماده(27) مکر و چهار تبصره آن به قانون رسیدگی به تخلفات اداری 1397/10/02 طرح اصلاح ماده (609) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات) 1397/10/02 طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور 1397/10/02 طرح ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی 1397/10/02 طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1397/09/28 طرح اصلاح تبصره ماده ( 61 ) قانون مدیریت خدمات کشوری 1397/09/28 طرح به کارگیری نیرو در پستهای بلاتصدی ادارات در استان های مرزی 1397/09/28 طرح الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی 1397/09/27 طرح سازمان نظام روزنامه نگاری جمهوری اسلامی ایران 1397/09/25 طرح نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله، وکالت و مهندسی 1397/09/25 طرح استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بررسی کل کشور 1397/09/25 طرح اصلاح بند «ب» ماده(2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1397/10/17 رأی شماره١۶۴۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبھ شماره١ـ١٣٩۵/١/٢٢ شورای اسلامی شھر نرماشیر 1397/10/15 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای بهرام سرمست به عنوان استاندار قم 1397/10/15 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای عنایت اله رحیمی به عنوان استاندار فارس 1397/10/15 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی 1397/10/15 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد 1397/10/15 الحاق جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات 1397/10/13 تصویب نامه در خصوص پروژه احداث راه آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد 1397/10/13 اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1397/10/12 کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/10/11 رأی شماره ١۶۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (١۵ (آیین نامھ اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن بھ شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 1397/10/09 رأی شماره ١۶۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ١ و ۴ صورتجلسھ مورخ ١٣٩١/٢/۴ و بند ١٢ صورتجلسھ یازدھمین جلسھ مورخ ١٣٨۵/١٢/٧ شورای برنامھ ریزی و توسعھ استان قم 1397/10/08 تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهند 1397/10/06 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت از صنایع 1397/10/06 تصویب نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه آهن 1397/10/06 اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران 1397/10/06 رأی شماره ١۵۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسھ شماره ۴٧٧ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ و ۴٧٨ـ ١٣٩١/١٠/٢٨ و مصوبھ شماره ٩٠/٧٢٠٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ 1397/10/05 تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه 1397/10/05 بخشنامھ شماره ٩٠٠٠/۴٧٩٨١/١٠٠ قوه قضائیھ درخصوص «تفویض اختیار بھ رؤسای کل دادگستری ھای سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت بھ قضات سطح استان ھا» 1397/10/04 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار 1397/10/04 اصلاح تصویب­نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱