دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1396/7/2لغایت چهارشنبه 1396/7/5

توضیحات

فایل : ِDH48.pdf ِDH48.pdf
تاریخ سند : 1396/06/29 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1  تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در  صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی (به شماره چاپ 9) (در اجرای ماده (138) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.
2
 انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

عنوان

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در شورای فقهی (در اجرای ماده (16) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 21/12/1395)
3
 مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین
ماده (16) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  (1396-1400) مصوب 21/12/1395
ماده 16- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می شود:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
-یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی

تبصره 1 - اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شوند.
تبصره 2 - مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی باشد.
تبصره 3 - اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین می شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 4 - جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می شود.

 
4 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
 طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان (چاپی : 356) (سابقه : 244, 355) (ارجاع از جلسه علنی)
5 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
 طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد (چاپی : 607) (سابقه : 63)
6 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (چاپی : 614) (سابقه : 521) (یک فوریت این طرح در جلسه علنی 9/3/1396 به تصویب رسیده است)
7 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (چاپی : 90)
8 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
 طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 609) (سابقه : 482)
9 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری (چاپی : 633) (سابقه : 592)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (چاپی : 634) (سابقه : 590)
11 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)