دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/9/5 وچهارشنبه 1396/9/8

توضیحات

فایل : DH55.pdf DH55.pdf
تاریخ سند : 1396/09/01 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. گزارش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل و مشکلات مربوط به برخی از موسسات مالی و اعتباری (در اجرای بند (8) ماده (24) آیین نامه داخلی مجلس) (قبل از ورود به دستور انجام می شود)
2. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس) (شماره گزارش 100)
3- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان (در اجرای ماده (236) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (ارجاع از جلسه علنی (شماره گزارش، اصلاحیه 88)
4. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 724)»
 
2
انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل
عنوان
انتخاب دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن در هر استان (در اجرای جزء (1) بند الف ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21)
مستندات و سوابق قانونی انتخاب ناظرین
بند الف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب
1395/12/21
ماده 43- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سال های اجرای قانون برنامه:
الف- شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
1- ترکیب شورا: استاندار به عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
معاون امور عمرانی استاندار
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیر شورا)
رئیس سازمان استان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان(بدون حق رای)
رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رای)
یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رای)
دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رای)
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
مدیر کل منابع طبیعی استان
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس (به عنوان ناظر)
 
3
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد: 
بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی (چاپی : 730) (سابقه : 547, 546, 95)
(اعاده شده ازشورای محترم نگهبان 1)
4
گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 605, 588, 693, 643)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
5
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد: 
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
7
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
((در اجرای ماده (149) آیین نامه و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8
9
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
10
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663)(سابقه 662، 101)
11
12
13
14
15
16
17
18