دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/9/26 الی چهارشنبه 1396/9/29

توضیحات

فایل : DH 57.pdf DH 57.pdf
تاریخ سند : 1396/09/22 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 605, 588, 693, 643)
2 گزارش کمیسیون قضایی در مورد:بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی (چاپی : 387) (سابقه : 241)
3 گزارش کمیسیون عمران در مورد:بررسی لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1396/7/4 به تصویب رسیده است)
بنادر (چاپی : 726) (سابقه : 709, 641)
4 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

5 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس
شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)


(در اجرای ماده(104)آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد: بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
(در اجرای ماده(149)آیین نامه و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین (در اجرای ماده(104)آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت
7 گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در مورد: بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ
2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)

(در اجرای ماده(104)آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان (چاپی : 750) (سابقه : 38)
(در اجرای ماده(104)آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (چاپی : 615) (سابقه : 90)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
11 گزارش
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبعی در مورد:بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
12 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 662) (سابقه : 101)
13 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673)
15 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه (چاپی : 674) (سابقه : 595)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ (چاپی : 678)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام (چاپی : 679) (سابقه : 593)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق (چاپی : 680) (سابقه : 621)
19 1-دعوت از وزیر راه و شهرسازی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ قاسم احمدی لاشکی دهم، مازندران (نوشهر / چالوس)

20 2-دعوت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)
21 1. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس)(شماره چاپ724)

2.گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره گزارش 105)

3. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل(85) قانون اساسی در مورد لایحه تجارت (در اجرای تبصر (2) ماده(171) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)


22 انتخاب دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رای مجلس به عنوان ناظر در شورای معادن در هر استان (در اجرای جزء(1) بند"الف"ماده(43) قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/21)