دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/10/3 الی چهارشنبه 1396/10/6

توضیحات

فایل : DH 58.pdf DH 58.pdf
تاریخ سند : 1396/09/29 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 605, 588, 693, 643)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
2
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
لایحه حمایت از حقوق معلولان (چاپی : 750) (سابقه : 38)
(در اجرای تبصره (1) ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس و با تصویب مجلس در تاریخ 1396/9/26 در دستور روز قرار گرفت)
3
4
گزارش کمیسیون عمران در مورد:
  لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر (چاپی : 726) (سابقه : 709, 641)
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1396/7/4 به تصویب رسیده است)
5
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
طرح اصلاح تبصره بند(ب) ماده(35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (چاپی : 761) (سابقه : 740)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/9/5/ به تصویب رسیده است)
 
6
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
7
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 664) (سابقه : 649, 410, 552, 553)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
8
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710)(سابقه : 53)
(در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت)
9
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت )
10
11
12
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
 لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651-102)
13
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 662) (سابقه : 101)
14
15
16
17
18
19
20
دعوت از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ حسن کامران دستجردی دهم، اصفهان (اصفهان)
21
موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد:
1- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 724)
2- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 105)
 3- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل (85) قانون اساسی در مورد لایحه تجارت (در اجرای تبصره (2) ماده (171) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
4- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 109)