دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/10/24 الی چهارشنبه 1396/10/27

توضیحات

فایل : DH 59.pdf DH 59.pdf
تاریخ سند : 1396/10/20 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس در مورد: 
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 605, 588, 693, 643)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
2
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی (چاپی : 730) (سابقه : 547, 546, 95)
(ارجاع از جلسه علنی)(اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1)
3
4
5
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه  موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان (چاپی : 779) (سابقه : 436, 566, 707)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان 2)
6
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی (چاپی : 785) (سابقه : 665, 342, 308, 157)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان 2)
7
گزارش کمیسیون عمران در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر (چاپی : 726) (سابقه : 709, 641)
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1396/7/4 به تصویب رسید و در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8
گزارش کمیسیون اجتماعی:
بررسی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 (چاپی : 780) (سابقه : 626)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/6/6 به تصویب رسیده است)
9
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/3/9 به تصویب رسیده است)
10
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (چاپی : 615) (سابقه : 90)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 664) (سابقه : 649, 410, 552, 553)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
13
گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مورد:
رد  طرح دهیاری ها (چاپی : 710)(سابقه 53)
(در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
14
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
15
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
16
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
  لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور کار قرار گرفت)
17
18
19
سوالات:
1- سوال آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شماره چاپ 113)
2- سوالات آقایان نادرقاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان محترم ارومیه و تهران (دو مورد سوال) از وزیر محترم دادگستری (شماره چاپ 114)

 
20
موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 724)
2- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 105) (دارای تقاضای اولویت می باشد)
3- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل (85) قانون اساسی در مورد لایحه تجارت (در اجرای تبصره (2) ماده (171) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
4- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 109)
5- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 110)
6- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 111)