دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/11/1 الی چهارشنبه 1396/11/4

توضیحات

فایل : DH 60.pdf DH 60.pdf
تاریخ سند : 1396/10/27 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
گزارش کمیسیون عمران در مورد:
بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر (چاپی : 726) (سابقه : 709, 641)
(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی 1396/7/4 به تصویب رسید و در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
2
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 (چاپی : 780) (سابقه : 626)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی 1396/6/6 به تصویب رسیده است)
3
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/3/9 به تصویب رسیده است)
4
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (چاپی : 615) (سابقه : 90)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
5
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 664) (سابقه : 649, 410, 552, 553)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
7
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710)(سابقه : 53)
(در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت)
8
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
10
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن (چاپی : 697) (سابقه : 180)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12
13
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه :  662و101)
14
15
16
17
موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل (85) قانون اساسی در مورد لایحه تجارت (در اجرای تبصره (2) ماده (171) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 109)
3. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحض از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش، اصلاحیه 110)
4. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 111)
5. ارزیابی عملکرد هشت ماهه بودجه سال 1396 کل کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (111) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
6. گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشورد در مورد تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور (در اجرای تبصره (1) ماده (221) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)