دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/11/8 الی پنجشنبه 1396/11/12

توضیحات

فایل : DH 61.pdf DH 61.pdf
تاریخ سند : 1396/11/04 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد:
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 800) (سابقه : 760)
2
3
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380 (چاپی : 780) (سابقه : 626)
(ارجاع از جلسه علنی)
4
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی  الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور(چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/3/9 به تصویب رسیده است)
5
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)
6
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 664, 410, 552, 553)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت. )
7
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710)(سابقه : 53)
(در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)
8
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت.)
9
گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن (چاپی : 697) (سابقه : 180)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12
13
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه :662 و 101)
14
15
16
17
موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد:
1- گزارش کمیسیون آموزش ، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره گزارش، اصلاحیه 110)
2- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 111)
3- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزاء (1) و (2) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (در اجرای بند (7) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 112)
4- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال های 1389 لغایت 1395 (در اجرای بند (7) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 117)