دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/11/14 الی سه شنبه 1396/11/17

توضیحات

فایل : DH 62.pdf DH 62.pdf
تاریخ سند : 1396/11/11 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد:
 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 800) (سابقه : 760)
2
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
طرح یک فوریتی  الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
3
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
4
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 664, 410, 552, 553)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
5
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد  طرح دهیاری ها (چاپی : 710)(سابقه : 53) 
(در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 
6
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 
7
گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)