دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 1396/11/23 الی پنجشنبه 1396/11/26

توضیحات

فایل : DH 63.pdf DH 63.pdf
تاریخ سند : 1396/11/18 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد:
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 800) (سابقه : 760)
2
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
 طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
3
بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 186)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/5/17 به تصویب رسیده است.)
(در اجرای ماده (145) آیین نامه داخلی در دستور قرار گرفت)
4
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
 
5
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
6
7
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8
گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)