دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/11/28 تا پنج شنبه 1396/12/3

توضیحات

فایل : DH64.pdf DH64.pdf
تاریخ سند : 1396/11/25 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد:
 لایحه بودجه سال 1397 کل کشور (چاپی : 800) (سابقه : 760)
2
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
 طرح یک فوریتی الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
3
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 605, 588, 693, 643)
( ارجاع از جلسه علنی)
4
گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (چاپی : 825) (سابقه : 750, 38)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1)
5
بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 186)
( یک فوریتی این طرح در جلسه علنی 1395/5/17 به تصویب رسیده است.)
(در اجرای ماده (145) آیین نامه داخلی در دستور قرار گرفت.)
 
6
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
      ( در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
7
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710)(سابقه : 53)
(در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)