دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه1396/12/12 لغایت چهار شنبه 1396/12/16

توضیحات

فایل : DH65.pdf DH65.pdf
تاریخ سند : 1396/12/09 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 789) (سابقه : 788, 520)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 693, 643, 605, 588)
(ارجاع از جلسه علنی)
3 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان (چاپی : 750) (سابقه : 38)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
4 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره :
بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 670) (سابقه (اعاده شده از شورای نکهبان 2): 24)
5 بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 186)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/5/17به تصویب رسیده است)(در اجرای تبصره(2) ماده(145آیین نامه داخلی در دستور کار قرار گرفت)
6 بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (چاپی : 530)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی 1396/3/21 به تصویب رسیده ست) در اجرای تبصره(2) ماده(145آیین نامه داخلی در دستور کار قرار گرفت)
7 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت)
8 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

9 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
(در اجرای ماده (149) آیین نامه داخلی و تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

10 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

11 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
(چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)

(در اجرای آیین نامه (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12 گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب منابع طبعی در مورد:بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
13 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد: بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن (چاپی : 697) (سابقه : 180)

(مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340)  با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن (در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
14  گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
15 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی  کشور در مورد:بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
16 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک (چاپی : 672) (سابقه : 73)
17
1- دعوت از وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سؤالات :
  ▪ محمود صادقی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
و پانزده تن دیگر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (شماره گزارش :103)

18
دعوت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات ▪ (شماره گزارش 116 و 118) :
▪ سید حمیده زرآبادی دهم، قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
سیده فاطمه حسینی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
19 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 111)


2-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزاء(1) و(2)بند(ز) تبصره(1) قانون بودجه سال 1396کل کشور(در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 112)


3-گزارش نهایی کمیسیون آموزش،‌ تحقیقات و فناوری درمورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان (شماره گزارش 115)


4-گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1389 لغایت 1395 (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 117)


-5-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور(در اجرای ماده(214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ119)