دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/12/27

توضیحات

فایل : DH 67.pdf DH 67.pdf
تاریخ سند : 1396/12/23 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
2
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزاء(1) و(2) بند(ز) تبصره(1) قانون بودجه سال 1396کل کشور(در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
3
گزارش نهایی کمیسیون آموزش،‌ تحقیقات و فناوری درمورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
4
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1389 لغایت 1395 (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
5
گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 4/12/1389) (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
6
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
7
گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی منابع و مصارف‌و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در10 سال اخیر( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)