دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1397/1/19لغایت چهارشنبه 1397/1/22

توضیحات

فایل : DH68.pdf DH68.pdf
تاریخ سند : 1397/01/15 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 852) (سابقه : 809, 23)
2 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (چاپی : 745) (سابقه : 650, 744)
3 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد :
بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 820) (سابقه : 746)
4 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (چاپی : 186)
5 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 817, 481)
6 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
7 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
8 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
دراجرای‌ماده(149) آیین‌نامه‌ داخلی و تقاضای ‌بیش‌از‌15نفر از طراحان ‌وهمچنین‌ ماده(104) آیین‌نامه ‌‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) (چاپی : 712) (سابقه : 630)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
11 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
12 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
13 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
14 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 111)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد اجزاء(1) و(2)بند(ز) تبصره(1) قانون بودجه سال 1396کل کشور(در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 112)

گزارش نهایی کمیسیون آموزش،‌ تحقیقات و فناوری درمورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 115)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1389 لغایت 1395 در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 117

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 119)

گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی منابع و مصارف‌و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در10 سال اخیر( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 122)

گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 4/12/1389) (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 124)