دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/2/30 لغایت چهارشنبه 1397/3/2

توضیحات

فایل : DH 73.pdf DH 73.pdf
تاریخ سند : 1397/02/26 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید (چاپی : 879) (سابقه : 911, 789, 788, 520)
2 بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 748)
(در اجرای تبصره(2)ماده(145) و تبصره (2) ماده (104) آیین نامه ‌داخلی‌مجلس‌ با اولویت در دستور قرار گرفت)
3 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (چاپی : 904) (سابقه : 903, 571)
4 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
5 گزارش شوردوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
6 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
7 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
8 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
12 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
13 سؤالات

1-سؤالات آقایان شهروز برزگر کلشانی نماینده محترم سلماس و اسداله عباسی نماینده محترم رودسر و املش از وزیر محترم جهاد کشاورزی(دوفقره) (شماره چاپ 154و155)

2-سؤال آقای روح اله بابایی‌صالح نماینده محترم بوئین زهرا و آوج (یک فقره) و سؤال آقای علیم‌یارمحمدی نماینده محترم زاهدان(به نمایندگی از 6نفر از نمایندگان)(یک فقره) از وزیر‌محترم آموزش و پرورش ( شماره چاپ 156 و 157 )

14 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون اصل نودم(90) قانون اساسی در مورد مطالبات غیرجاری بانک ها ( در اجرای ماده (105) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 140)
گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف‌ و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در10 سال گذشته ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ- اصلاحیه 122)
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون « نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی‌اقتصاد مقاومتی» (مصوب 5/3/1394) (در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 123)
گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 4/12/1389) (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 124)
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه‌فضای‌مجازی(در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 875)
گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ135)
گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ-اصلاحیه120)
گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های قانونی در این موضوع ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ121)