دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/3/6لغایت چهارشنبه 1397/3/9

توضیحات

فایل : DH74.pdf DH74.pdf
تاریخ سند : 1397/03/02 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (چاپی : 689) (سابقه : 688, 65)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش, تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 869) (سابقه : 868, 609, 482)
(ارجاع از جلسه علنی)
3 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (چاپی : 938) (سابقه : 615, 90)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
4 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا (چاپی : 939) (سابقه : 545, 412)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان2)
5 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 940) (سابقه : 837, 820, 746)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
6 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(دراجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در ستور قرار گرفت)
7 گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 941) (سابقه : 808, 747)
8 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710)
(دراجرای ماده (149) آیین نامه داخلی با تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در ستور قرار گرفت)
9 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 گزارش کمیسیون کشاورزی, آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حافظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 179)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
14 گزارش کمیسیون کشاورزی, آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی (چاپی : 635) (سابقه : 591)
15 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
16 سوال
- سوال آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده محترم رشت از وزیر محترم بهداشت, درمان و آموزش پزشکی (شماره چاپ 158)

17 برگزاری انتخابات هیات رئیسه اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی در ستور روز چهارشنبه مورخ 1397/3/9 قرار دارد.
18 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1- گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت شرکت های فرهنگی – ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در 10 سال گذشته (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ – اصلاحیه 122)

2- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» (مصوب 5/3/1394) (در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 123)

3- گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 4/12/1389) (در اجرای بند (7) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 124)

4- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 875)

5- گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب, نحوه تغییر کاربری ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 135)

6- گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ – اصلاحیه 120)

7- گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 121)

8- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 944)