دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/3/20 لغایت چهارشنبه 1397/3/23

توضیحات

فایل : DH 75.pdf DH 75.pdf
تاریخ سند : 1397/03/13 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (چاپی : 938) (سابقه : 615, 90)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 748)
(ارجاع از جلسه علنی)
3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 869) (سابقه : 868, 609, 482)
(ارجاع از جلسه علنی)
4 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا (چاپی : 939) (سابقه : 666, 545, 412)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان2)

5 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (چاپی : 940) (سابقه : 837, 820, 746)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)
6 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
بررسی طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی فضاهای مجازی (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 708) (سابقه : 36)
(اعاده ‌شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان3)
7 گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد:
بررسی طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپی : 324) (سابقه : 22)
(اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان2)
8 گزارش کمیسون تدوین وآیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 694) (سابقه : 693, 643, 605, 588)
(
اعاده شده ازسوی شورای نگهبان 1)
9 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور (چاپی : 932) (سابقه : 931, 375)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/9/21 به تصویب رسیده است)
10 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
  بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 936) (سابقه : 935, 842)
(یک‌فوریت این‌طرح درجلسه‌علنی مورخ 1396/12/13 به تصویب رسیده است)
11 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (چاپی : 937) (سابقه : 554)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/4/13 به تصویب رسیده است)
12 گزارش شوردوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(دراجرای ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
13 گزارش شوردوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 941) (سابقه : 808, 747)
(دراجرای ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
14 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
(دراجرای‌ماده(149) آیین‌نامه‌ داخلی‌ با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ماده (104) آیین‌نامه ‌‌داخلی‌‌مجلس با اولویت‌دردستور‌قرار گرفت)
15 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حفاظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
17 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
(در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف‌ و نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش‌‌وجوانان در10سال گذشته (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس‌شورای اسلامی) (شماره چاپ- اصلاحیه 122)
2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون « نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی‌اقتصاد مقاومتی» (مصوب 5/3/1394)(در اجرای تبصره(1)ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 123)
3. گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 4/12/1389) (در اجرای بند(7) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 124)
4. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه‌فضای‌مجازی(در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 875)
5. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر (در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ135)
6. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ-اصلاحیه120)
7. گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های قانونی در این موضوع ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ121)
8. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (در اجرای ماده(44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 944)