دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 1397/3/29وچهارشنبه 1397/3/30

توضیحات

فایل : DH76.pdf DH76.pdf
تاریخ سند : 1397/03/23 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 958) (سابقه : 694, 693, 643, 605, 588)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان 1)(ارجاع از جلسه علنی

2 گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد : 
بررسی طرح  دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی سال 1396 کل کشور (چاپی : 980) (سابقه : 979, 953, 951)
(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)
3 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور (چاپی : 932) (سابقه : 931, 375)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/9/21 به تصویب رسیده است)
4 گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/12/13 به تصویب رسیده است (چاپی : 936) (سابقه : 935, 842)
5 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (چاپی : 937) (سابقه : 554)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/4/13 به تصویب رسیده است)
6 گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (چاپی : 920) (سابقه : 530)
(در اجرای مواد مواد (149) . (104) آئین نامه داخلی مجلس بر اساس درخواست دولت با اولویت در دستور قرار گرفت)

7 گزارش شور دورم کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 941) (سابقه : 808, 747)
(در اجرای ماده (104) آئین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حفاظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی :
( در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت705) (سابقه : 514)
10 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست های خارجی در مورد :
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)
(
در اجرای تبصره ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد :
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 76)
(در اجرای تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 179)
(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

13 گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد :
بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 649) (سابقه : 553, 552, 410)
(
در اجرای تبصره (2) ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
14 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
(
در اجرای ماده (149) و با تقاضای بیش از 15 نفر از طراحان و همچنین تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
(
در اجرای تبصره (2)ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)
(
در اجرای تبصره (2) ماده (145( آیین نامه داخلی مجلس و همچنین تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
17  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
د
ر اجرای تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
18 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد :
بررسی طرح صدور چک (چاپی : 946) (سابقه : 61)
(
 در اجرای تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد :
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و
اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 894, 796)
(
در اجرای تبصره (1) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
20 دعوت از وزارت جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ اسدالله عباسی دهم، گیلان (املش / رودسر)(دو فقره)
21 دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ جواد کریمی قدوسی دهم، خراسان رضوی (مشهد)(چهار فقره)
22 موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی با پیشنهاد هیات رئیسه( در اجرای تبصره (1) ماده (48) آیین نامه
داخلی مجلس)
2. گزارش کمیسیون انرژی در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی( مصوب 189/12/4) (در اجرای بند (7) ماده (49) آیین نامه داخلی مجلس شوراس اسلامی) (شماره چاپ 124)
3. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی ( در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 875)
4. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری و واگذاری املک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )( شماره چاپ (135)
5. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( ( شماره چاپ- اصلاحیه 120)
6.گزارش هایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتا بعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )( شماره چاپ 121)
7.بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مفابله با تامین مالی تروریسم(در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )(شماره چاپ 944)
8. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی( در اجرای آیین نامه داخلی مجلس) ( چاپ 433)