دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/6/4 الی چهارشنبه 1397/6/7

توضیحات

فایل : DH 83.pdf DH 83.pdf
تاریخ سند : 1397/05/30 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)(ارجاع شده از جلسه علنی)
2 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 1050) (سابقه : 596, 393, 134)(یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ1395/04/23 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره‌(2) ماده‌(145) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با عنایت به وصول گزارش کمیسیون، گزارش کمیسیون جایگزین لایحه گردید)
3 بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 1055) (سابقه : 197)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1397/02/02به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس در دستور قرار گرفت)
4 بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (چاپی : 260)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/06/10 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس در دستور قرار گرفت)
5 گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:
بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی (چاپی : 276)
(یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/07/04 به تصویب ‌رسیده است ودر اجرای تبصره‌(2) ماده‌(145) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با عنایت به وصول گزارش کمیسیون، گزارش کمیسیون جایگزین طرح گردید)

6 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
مسکوت ماندن  طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 984) (سابقه : 888)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1397/02/02 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای ماده (149) آیین‌نامه داخلی مجلس و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان در دستور قرار گرفت)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی : 705) (سابقه : 514)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
8 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجیدر مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 179, 971)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
رد طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)(دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
(در اجرای ماده (104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

12 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)(در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)(در اجرای‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
14 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 444)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
17 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا (چاپی : 1024) (سابقه : 906)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
18 دعوت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ محمدحسین فرهنگی دهم، آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)
19  بررسی استیضاح آقای مسعود کرباسیانوزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در دستور جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1397/06/04مجلس شورای اسلامی قرار دارد.(در اجرای ماده(225) آئین نامه داخلی مجلس)
20  موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

1. گزارش کمیسیون صنایع و معادن در موردریشه های قاچاق کالا و ارز (توصیه های راهبردی، سیاستی ‌و اصلاحات قانونی)(در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ 160)
2. گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی برتصویبتقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش( در اجرایماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ147)
3. گزارش کمیسیون انرژی در موردعدم اجرایبند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق)( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ159)
4. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در موردعدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 166)
5. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی(در اجرایماده(168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
6. گزارش کمیسیون عمران در موردبررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)
7. گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسیدر مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 173)
8. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در موردآسیب شناسیوضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی(در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامهداخلی مجلس)(شماره چاپ 187)
9. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویبتقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ186)
10. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی(در اجرایماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)