دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/6/11 الی چهارشنبه 1397/6/14

توضیحات

فایل : DH 84.pdf DH 84.pdf
تاریخ سند : 1397/06/07 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/05/20 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)
2 بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/05/20 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)
3 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد :
بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی (چاپی : 1061) (سابقه : 572, 276, 50)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/07/04 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای تبصره(2) ماده(145)آیین‌ نامه داخلی ‌مجلس در دستور قرار گرفت)
4 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
مسکوت ماندن بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 984) (سابقه : 888)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1397/02/02 به تصویب ‌رسیده است و در اجرای ماده (149) آیین‌نامه داخلی مجلس و با تقاضای ‌‌بیش‌ از‌15 نفر از ‌طراحان در دستور قرار گرفت)
5 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی : 705) (سابقه : 514)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه ‌داخلی ‌مجلس‌ با اولویت‌ در دستور قرار ‌گرفت)
6 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌با اولویت‌دردستور قرار ‌گرفت)
7 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179) (سابقه : 971, 179)
(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
8 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)(دراجرای‌ماده(149) و با تقاضای‌‌بیش‌از‌15 نفر از ‌طراحان ‌و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)(در اجرای(104) آیین ‌نامه‌ داخلی‌ مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
10 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)(در اجرای تبصره(2) ماده (145) و همچنین‌ ‌ماده(104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)(در اجرای‌ماده(104) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت)
12 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)(تقاضای جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن به‌مدت سه ماه واصل شده است)

13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
14 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 444)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
15 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا (چاپی : 1024) (سابقه : 906)(در اجرای ماده (104) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد:
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)(ذز اجرای ماده (134) و ماده (104) آیین نامه داخلی مجددا در دستور قرار گرفت)
17   بررسی استیضاح آقای سید محمد بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورش در دستور جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1397/06/13مجلس شورای اسلامی قرار دارد.(در اجرای ماده(225) آئین نامه داخلی مجلس)
18 دعوت از وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ جواد کریمی قدوسی دهم، خراسان رضوی (مشهد)(3فقره)
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ علیرضا محجوب دهم، تهران (تهران)
19   موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1.گزارش کمیسیون انرژی در موردعدم اجرایبند(هـ) تبصره(6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور(موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق)( در اجرای ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ159)
2.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی‌ در موردعدم اجرای حکم قانونی بند(خ) ماده(33) قانون برنامه ششم توسعه کشور( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال)(در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 166)
3.بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی(در اجرایماده(168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
4. گزارش کمیسیون عمران در موردبررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی‌ و کنترل ساختمان( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 169)
5.گزارش کمیسیون‌ صنایع و معادن با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسیدر مورد موضوع توقف ثبت سفارشات خودرو و افزایش تعرفه واردات خودرو (در اجرای ماده(236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 173
6. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در موردآسیب شناسیوضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی(در اجرای تبصره(1) ماده (49) آیین‌نامهداخلی مجلس)(شماره چاپ 187)
7. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویبتقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ186)
8. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی(در اجرایماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

20
 انتخاب ناظرین در مجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل
انتخاب دو نفر از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر حقوق و دستمزد (موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08)
21
انتخاب دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی (موشوع ماده (3) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/22)
22
انتخاب دو نفر از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی (موضوع بند (پ) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10))
23
انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشناهد کمیسیون شوراها و امور داخلی جهت عضویت در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها (موضوع ماده (89) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی مصوب 1396/04/20)