دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/6/10 لغایت چهارشنبه 1397/6/14

توضیحات

فایل : DK 71.pdf DK 71.pdf
تاریخ سند : 1397/06/07 نوع : دستور جلسه کمیسیون

جدول زمانبندی

کمیسیون آموزش و تحقیقات
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می‌شود.
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ 1- تبادل اخبار

یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۱۵ - ۱۴:۴۵ معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه برنامه ایشان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۴۵ - ۱۶:۰۰ بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ بررسی طرح های واصله به کمیسیون
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشست کمیته های تخصصی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۵ تبادل اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۱۵ - ۱۶:۰۰ دعوت از روسای 16 دانشگاه برتر کشور جهت بررسی مسائل و مشکلات در اغاز سال تحصیلی
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ ماموریت اعضای محترم کمیسیون به استان گلستان
کمیسیون اجتماعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ طرح تشکیل وزارتخانه های « صنعت و معدن» و «تو سعه صادرات و
بازرگانی » چاپ 1021
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ برگزاری اتنخاب ده نفر از اعضـــاء کمیســیون جهت عضـــویت در کمیسیون مشترک بررسی لایحه ا صلاح و دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۳۰ - ۱۵:۴۵ برگزاری انتخاب اعضا جهت عضویت در شورای عالی اداری 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۰۰ دعوت از رییس مجمع جهانی شـــهر های جاده ابریشــم برای ارایه گزارش پیرامون اهمیت جایگاه راهبردی جمهوری اســلامی  ایران در معاهدات اقتصــادی و اجتماعی جاده ابریشــم در توســعه اشــتغال و کارآفرینی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۳۰ - ۰۹:۳۰ بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس( اعاده شده از شورای نگهبان) چاپ 43
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۳۰ - ۱۰:۳۰ بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی چاپ 417)اعاده شده از شورای نگهبان)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵ بررسـی طرح ممنوعیت اشـتغال به بیش از یک شــغل (اعاده شــده از شورای نگهبان )چاپ 18
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵ بررسی طرح انتخاب رؤسای بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط جامعه هدف چاپ 249
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰ بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای تبصره (1 (ماده (49 (آییننامه داخلی)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۳۰ - ۱۵:۴۵ بررسی طرح اصلاح ماده (71 (قانون مدیریت خدمات کشوری (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده) چاپ 847
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۴۵ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح مدیریت خدمات کشوری چا 59
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰ برر سی طرح ا ستمهال پنج ساله به  مستخدمین ر سمی مؤ سسات و شرکتهای دولتی
کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ نشست با مسیولین وزارت صنعت، معدن  و تجارت و سایر دستگاه های مرتبط اجرایی نظارتی جهت بررسی وضعیت نابسامان بازار خودرو 
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست کارگروه اقتصادی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست کارگروه سیاسی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ نشست کمیسته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون با مسیولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1- نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات و گزارشات واصله به کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ نشست کارگروه قضائی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و پرونده‌های مطروحه

کمیسیون اقتصادی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1 (بررسی طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی (اصلی – چاپ 1007 (
2 (انتخابات اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اجرای تبصره(3 (ماده (57 (قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394)با استناد به بند(1 (ماده(218 (قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
3 (انتخاب اعضای هیأت «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشـیمی باختر به بخش خصــوصــی»(به اسـتناد ماده 214 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ ادامه جلســـه هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشــگاه کرمانشاه به بخش خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۳۰ ادامه جلســه هیأت تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد ســـتاد مبارزه با قاچاق کالا وارز جهت جمعبندی و ارائه گزارش نهایی با صحن علنی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1 (ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (اصلی - چاپ (187
2 (برر سی طرح ا صلاح ماده (133 (قانون مالیاتهای م ستقیم(ا صلی – چاپ 987(
3 (انتخاب اعضای کارگروه های تخصصی کمیسیون
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیأت رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه ر سیدگی به طرحها و لوایح موجود کمیسیون
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۱۵ - ۰۰:۰۰ بررسـی مسـائل بانکی در مناسـبات خارجی جمهوری اسـلامی ایران با حضـور مدیران محترم عامل بانک ها و مسؤلین محترم ذی ربط
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید از تأسیسات هسته ای
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیأت رئیسه و رؤسای کارگروههای کمیسیون
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی آخرین اخبار و تحولات
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ جمع بندی طرح ها و لوایح بررسی شده درکارگروهها
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ اسـتماع گزارش معاونت توسـعه منابع انسـانی سـتاد کل نیروهای مسـلح در ارتباط با اقدامات قرارگاه مهارت سازی سربازان وظیفه در نیروهای مسلح
↵ کارگروه امنیت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی نحوه عملکرد گروه های مطالعاتی ایران شناسی آمریکایی در منطقه با حضور مسئولین محترمذی ربط
↵ کارگروه خزر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ دامه بررسی اجلاس سران کشورهای عضو دریای خزر درْآکتائو قزاقستان درباره رژیم حقوقی دریای خزر با حضور مسئولین محترم ذی ربط
↵ کارگروه دفاعی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح اصلاح قانون وظیفه عمومی (اصلی- چاپ 969
↵ کارگروه دفاعی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی تخصیص و عملکرد بودجهدفاعی کشور با حضور مسئولین محترم ذی ربط
↵ کارگروه روابط خارجی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1 - بررسی لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی (فرعی-چاپ 1005(
2 - بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (فرعی-چاپ 1032(

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ 1.بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای اعمال ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مدرک تحصیلی عضو شورای اسلامی شهر تبریز
2.بررسی لایحه اصلاح و دایمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری (فرعی – شماره چاپ 823 (با حضور نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی ، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، سازمان برنامه و بودجهکشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان بهزیستی
کشور، شورای عالی استانها، اتاق تعاون کشور، اتاق بازرگانی کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی پیش نویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور نماینده
وزارتخانه های کشور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ - ۱۳:۰۰ ادامه بررسی طرح مدیریت جامع شهری (اصلی – شماره چاپ 433(

دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۳۰ - ۱۸:۰۰ ادامه بررسی طرح مدیریت جامع شهری (اصلی – شماره چاپ 433(

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ دامه بررسی پیشنویس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضـــور نماینده وزارتخانه های کشــور، اطلاعات و ناجا و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررسـی آسـیب شــناسـی قوانین و مقررات انتخابات شــوراهای ا سلامی شهر و رو ستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای ا سلامی کشور با حضور نمایندگان معاونت قوانین ، معاونت نظارت ، کمیســیون اصــل نودم ، مرکز پژوهشــهای مجلس شــورای اســلامی، شــورای عالی اســتانها ، وزارت کشــور ، وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی ، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و شورای شهر تهران
↵ کارگروه تقسیمات کشوری
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ ادامه بررســی آســیب شــناســی قوانین و مقررات انتخابات ریاســت جمهوری و مجلس شــورای اســلامی با حضــور نمایندگان شــورای نگهبان، وزارت کشــور ، معاونت قوانین و مرکز پژوهشــ های مجلس شورای اسلامی

↵ کارگروه تقسیمات کشوری
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ هم اندیشی درخصوص راهکارهای حل مشکلات موجود داخل کشور(کارگروه ویژه)

کمیسیون انرژی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ گزارش معاونت محترم برق و انرژی وزارت نیرو درخصوص اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک. (موضوع قانون حمایت از صنعت برق)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۰۰ - ۲۰:۰۰ .بازدید
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۳۰ .دعوت از وزیر محترم نیرو برای پاسخ به سوال:
1.جناب آقای علی ساری، نماینده محترم اهواز
2.جناب آقای علی کاظمی، نماینده محترم اردل و فارسان.
3.جناب آقای اسداالله قره خانی، نماینده محترم علی آباد کتول.
4.جناب آقای احمد بیگدلی، نماینده محترم خدابنده.
5.جناب آقای شادمهر کاظم زاده، نماینده محترم دهلران.
↵ کارگروه نفت و گاز
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررســی عملکرد پنجســاله شــرکت ملی گاز ایران و میزان کســری و هدررفت گاز ت صفیه شده در سال های مذکور با حضورر مسئولین و کارشناسان محترم وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بازرســی کل کشــور، دیوان محاســبات کشــور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1 -بحث و بررسی موضوع راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با حضور مسئولین ذیربط
2 -رسیدگی به طرح یک فوریتی استفساریه بند(هـ) تبصره(1 (قانون بودجه سال 1397 کل کشور(چاپ1038 -اصلی)
3 -جمعبندی نهائی گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ 1 -رسیدگی به طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(چاپ 1033 -اصلی)
2 -دعوت از رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان جهت ارائه گزارش اقدامات بنیاد در زمینه های مختلف اقتصادی و زیربنائی کشور
↵ کارگروه اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
↵ کارگروه اقتصادی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۶:۳۰ - ۰۸:۰۰ بررسی گزارش طرح های سرمایه گذاری حوزه های نفت و گاز موضوع بند(ج) تبصره(1(
↵ کارگروه اقتصادی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ ادامه بررســی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش(چاپ 186 -اصلی)
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۰۹:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
↵ کارگروه دیوان محاسبات و امور مالی و اموال مجلس
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقباً اعلام می شود.
کمیسیون بهداشت و درمان
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰ استماع اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۱۰ - ۱۴:۳۰ انتخاب اعضای کمیسیون با استناد به بند (1 (ماده (218 (آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1 .اعضای ناظردرشورای عالی سازمان نظام پزشکی (استناد به بند ب ماده8 قانون سازمان نظام پزشکی )
2.عضو ناظر در هیات امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران (استناد به ماده 6 قانون هیات امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران)
3.اعضاء هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی (استناد به بند د ماده 19 قانون سازمان نظام پزشکی )
4.عضو ناظر در شورای عالی نظام پرستاری ( استناد به بند ب ماده 5 قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری )
5.اعضاء ناظر در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات( استناد به ماده 1 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات).
6.عضو ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی ( استناد به ماده 3 قانون ایمنی زیستی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ بررسی اصلاح بند(هـ) تبصره (5 (قانون بودجه سال 1397 کل کشور(فرعی – چاپ 1043(
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۵:۳۰ بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (8 )قانون هوای پاک (فرعی- چاپ1027)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۳۰ - ۱۶:۰۰ بررسی طرح نحوی اجرای احکام اعدام ، قطع عضو و نقص عضو(فرعی- چاپ 966(
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد.(کارگروه ها)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ متعاقبا اعلام می گردد.(کارگروه ها)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۱۰ استماع اخبار
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۱۰ - ۱۶:۰۰ بررسی اقدامات صورت گرفته در خصوص بند(و) تبصره (7 (قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حضور مسئولین وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، وزارت امور اقتصادی و دارائی ،سازمان برنامه و بودجه ،سازمان تامین اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسلامی
کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰  جمع بندی و ویرایش نهایی چند طرح اصلاح آئین نامه داخلی مصوب کمیسیون با حضور دو نفر از اعضای شورای نگهبان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی-چاپ 1058
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۰۷:۰۰ - ۰۰:۰۰ جلسه روسای کمیسیون های مجلس در کمیسیون ائین نامه داخلی با مضوع طرح های اصلاح آئین نامه داخلی
کمیسیون صنایع و معادن
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ اخبار
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۳۰ - ۰۰:۰۰ لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی (اصلی – یک شوری – چاپ 1005(
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۴۵ - ۰۰:۰۰ طرح الحاق یک تبصره به ماده (8 (قانون هوای پاک (اصلی – یک شوری – چاپ 1027(
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ استماع گزارش عملکرد و برنامه های هیات عامل بورس کالا
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۱۵ - ۰۰:۰۰ .اخبار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۳۰ - ۰۰:۰۰ حضور وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سوالات ذیل :
جناب آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر
جناب آقای سیدکاظم دلخوش نماینده محترم صومعه سرا
جناب آقای سیدجواد ساداتی نژاد نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل(3فقره)
جناب آقای احمدعلی کیخا نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز و تعدادی از نمایندگان محترم
جناب آقای شکور پورحسین نماینده محترم پارس آباد و بیله سوار
جناب آقای علیمحمد مرادی نماینده محترم قروه و دهگلان
جناب آقای علی اسدی کرم نماینده محترم شهر بابک
جناب آقای جلال محمودزاده نماینده محترم مهاباد
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۳:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید و بررسی مسائل و مشکلات صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
↵ کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در حوزه دولت الکترونیک و تکمیل بانک های اطلاعاتی مرتبط و مکانیزاسیون سیستمهای مرتبط با توزیع کال
↵ کارگروه صنعت
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۳۰ - ۰۰:۰۰ بررسی امکان حذف یارانه در فرایند تولید و تامین شکر
کمیسیون عمران
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( اصلی- چاپ 1030) با حضور نماینده محترم طراحان ، معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و مرکز پژوهش های مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰ ادامه بررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوجستان( اصلی -چاپ 985) با حضور نمایندگان محترم طراح ، معاونین ذی ربط  وزارت نیرو (آقای مهندس جانباز و دکتر سروش)، سازمان برنامه و بودجه کشور، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و مرکز پژوهش های مجلس
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ ادامه بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(اصلی-چاپ 149)با حضور معاونین ذی ربط سازمان برنامه و بودجه ، وزارتخانه های راه و شهر سازی کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام کاردان ها، مرکز پژوهش های مجلس
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه برای: الف) بررسـی عملکرد دسـتگاه دیپلماسـی در صـدور خدمات فنی و مهند سی و جذب سرمایه خارجی در امور عمرانی و ایجاد فر صتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور عمرانی خارج از کشور
ب) پاسخ به سوال جناب آقای محمدرضا ملکشاهیراد نماینده محترم خرم آباد
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ دعوت از جناب آقای دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی برای پاسخگویی به سوالات:
الف) 18 نفر از نمایندگان (ادامه بررسی سوال جناب آقای فرج االله رجبی نماینده محترم شیراز منتخب سوال کنندگان)
ب) جناب آقای محمد خدابخشی نماینده محترم الیگودرز
ج) جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر
د) 2 نفر از نمایندگان (ج ناب آقای احمد بیگدلی ن مای نده محترم خدابنده منتخب سوال کنندگان)
هـ)جناب آقای عباس گودرزی نماینده محترم بروجرد.
و) جناب آقای صدیف بدری نماینده محترم اردبیل
↵ کارگروه آب و فاضلاب
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰ دعوت از مدیرعامل شرکت آب و فاصلاب کشور و مدیرعامل آب و فاضلاب تهران و مدیر آب منطقه ای تهران برای:
1 -ادامه بررسی عملکرد ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه
2 -بررسی وضعیت تامین آب شرب کشور بالاخص بخش مرکزی کشور و تهران و وضعیت بازچرخانی پساب فاضلاب تهران
↵ کارگروه حمل و نقل
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰ رســیدگی نهایی به مشــکلات کامیون داران و رانندگان حمل و نقل برون شهری و گزارش مکتوب دستگاه های ذی ربط با دعوت از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی( سازمان راهداری وحمل و نقل جادهای)، وزارت نفت (شـــرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی)، کشــور (ســازمان شــهرداری ها و دهیاریهای کشـور)، سـازمان بهینه سـازی و مدیریت مصـرف سـوخت کشـور، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( بانک مرکزی، امور مالیاتی، گمرک، بیمه مرکزی)، شــورای رقابت، وزارت جهاد کشــاورزی(شــرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پ شتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشـــاورزی)، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی(تامین اجتماعی، روابط کار، تعاون)، وزارت اطلا عات، ا تاق ایران، نیروی انتظامی
جمهوری اســلامی (پلیس راه)، وزارت صـــنعت، معدن و تجارت (معاونت تنظیم بازار و صــنایع خودرویی)، دادگســتری (ســازمان تعزیرات حکومتی) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
↵ کارگروه حمل و نقل
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۲:۰۰ - ۰۰:۰۰ بررســی مشــکلات ســرمایه گذاری بخش خصــوصــی در بندر فریدونکنار
کمیسیون فرهنگی
شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۵:۰۰ - ۰۰:۰۰ بحث و بررسی پیرامون نظام بودجه ریزی دستگاه های فرهنگی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( اصلی چاپ 470)
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۲:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست مشترک کمیسیون با ستاد عالی کانون های فرهنگی ، هنری مساجد کشور ( در محل کانون)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۰۰:۰۰ 1- بررسی رویداد های فرهنگی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ 2- ادامه بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران (اصلی - چاپ470)
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۰ - ۰۰:۰۰ نشست هیات رئیسه کمیسیون
↵ کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۹:۰۰ - ۱۱:۰۰ بررسی طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور (اصلی-چاپ20-اعاده شده از شورای نگهبان)
↵ کارگروه رسانه و هنر
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ 1- بررسی قوانین مربوط به ماهواره
2-بررسی مسائل مربوط به حوزه موسیقی

↵ کارگروه زنان، خانواده، تربیت بدنی و جوانان
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰ بحث و بررسی آموزش های پیش از ازدواج با حضور دستگاه های ذیربط
کمیسیون قضایی و حقوقی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی وضعیت زندان های کشور با حضور ریاست محترم سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور
2- بررسی لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان چاپ565
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۰:۰۰ - ۰۰:۰۰ بازدید از مراجع قضایی و ادارات کل سازمانها تابعه قوه قضاییه در شهرستان ارومیه
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۷:۰۰ 1- بررسی مانده دستور روز یکشنبه
2- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (اعاده شده)
کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ بررسی آخرین وضعیت و عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در حوزه پولی و بانکی موضوع مواد 23، ذ46؛ 47 و 51 با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، دیوان محاسبات، مرکزپژوهشهای مجلس و اتاقهای ایران، تعاون، اصناف
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۰۷:۳۰ - ۰۹:۳۰ 1- بررسی عملکرد اجرای بند (و) و تبصره 16 بودجه سال 1397 کل کشور درباره بخشودگی جریمه دیرکرد واحدهای تولیدی با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه  و بودجه، بانک مرکزی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق های ایران، تعاون و اصناف
2- ادامه بررسی نحوه اجرای بند 5 مصوبه هیئت وزیران با مضوع مابه التفاوت نرخ ارزبرای واحدهای تولیدی مورخ 1397/05/16 و بخشنامه های بعدی با حضور وزارتخانه های امور اقتصاد و دارائی، صنعت، معدن و تجارت ، گمرک،  بانک مرکزی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و اتاق های های ایران، تعاون و اصناف


↵ کارگروه طرح اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ قانون اساسی
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰ ادامه بررسی لایحه سهام عدالت موضوع مواد (34) تا (38) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی -اصلی شماره چاپ(821) و طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (34) قانون اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اصلی چاپ (768)
↵ کارگروه کسب و کار
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با موضوع: بررسی نماگر دسترسی به برق موضوع ماده(5) مصوبه 1396/03/01 هیأت‌ وزیران
با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،تامین اجتماعی، اتاق های ایران، تعاون ، اصناف  و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ انتخاب و معرفی حداقل دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی ملی ایمنی زیستی( در اجرای بند(1) ماده (218) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰ انتخاب و معرفی حداقل دو نفر از نمایندگان به عنوان ناظر در شورای عالی آب( در اجرای بند(1) ماده (218) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
یک‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۱۴:۳۰ - ۱۶:۰۰ بررسی مسائل و مشکلات پرورش دهندگان زنبورعسل،صادرات وفرآورده های آن و استفاده از ظرفیت زنبور عسل در احیاء مراتع و تولیدات باغی و زراعی با حضور مدیران و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی (معاونت زراعت- امور باغبانی-اداره کل بین الملل)- وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی-سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران- اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتاق تعاون ایران-- سازمان توسعه تجارت ایران و بخش خصوصی
دوشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی برنامه ها و طرح های دولت در خصوص کنترل فرسایش بادی مقابله با گرد و غبار با تاکید بر استانهای خوزستان و سیستان و بلوچستان
سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰ بررسی مسائل و مشکلات تولید وعرصه محصولات باغبانی عمده از قبیل خرما-پسته -مرکبات-انجیر و ...
چهارشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰ جلسه هیات رئیسه کمیسیون