دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/9/25 الی چهارشنبه 1397/9/28

توضیحات

فایل : DH 94.pdf DH 94.pdf
تاریخ سند : 1397/09/21 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
سوالات

1. سؤالات‌آقای حبیب اله دهمرده نماینده محترم زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز (یک فقره) و سرکار خانم سمیه محمودی
نماینده محترم شهرضا و دهاقان (یک فقره)(شماره چاپ235و236) از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

2. سؤالات ‌آقایان جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب،‌شاهین دژ و تکاب (یک فقره) و کاظم جلالینماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس (یک فقره) از وزیر محترم اطلاعات

2 تقدیم لایحه بودجه سال 1398 کل کشور توسط جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
گزارش رئیس محترم دیوان محاسبات کشور در مورد اقتضائات و الزامات لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
نیز در دستور هفته جاری قرار دارد.

3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : 835, 124)
4 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد
بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 965) (سابقه : 964, 894, 796)
5 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:
بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1191) (سابقه : 1196, 1027, 984, 888)
6 بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:
(1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090, 974)
7 گزارش کمیسیون عمران در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1195)
8 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
9 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
10 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
13 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)
15 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
16 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
17 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (چاپی : 1111) (سابقه : 1135, 1026)
18 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
19 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1075) (سابقه : 1029)
20 گزارش کمیسیون انرژی در مورد:
بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
21 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:
بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
22 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:
بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 1144) (سابقه : 1143, 1144, 1178, 487, 391, 349)
23 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:
بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
24 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:
بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)