دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/10/9 الی چهارشنبه 1397/10/12

توضیحات

فایل : DH 96.pdf DH 96.pdf
تاریخ سند : 1397/10/05 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) (چاپی : 836) (سابقه : : 
2 ادامه‌رسیدگی‌به‌گزارش‌شوردوم ‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‌در مورد:بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 716, 560, 559, 100)
3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391 (چاپی : 994) (سابقه : 994, 964, 965, 796, 894)
4 گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو (چاپی : 1191) (سابقه : 1196, 1027, 984, 888)د:
5 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1231) (سابقه : 1230, 1151)
6 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (چاپی : 1003) (سابقه : 871)
7 گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/03/05) (چاپی : 1070) (سابقه : 1090, 974)
8 گزارش کمیسیون عمران در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1195)
9 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)
10 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 1095) (سابقه : 987)
14 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)
15 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)
16 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (چاپی : 1023) (سابقه : 1051, 444)
17 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1073) (سابقه : 1093, 872)
18 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :بررسی لایحه تشکیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون (چاپی : 1111) (سابقه : 1135, 1026)
19 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 720) (سابقه : 719, 457)
20 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:بررسی طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1075) (سابقه : 1029)
21 گزارش کمیسیون انرژی در مورد)'بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (چاپی : 1183) (سابقه : 770)
22 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1138) (سابقه : 1059)
23 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد:بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (چاپی : 1144) (سابقه : 1143, 1144, 1178, 487, 391, 349)
24 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان (چاپی : 1189) (سابقه : 1188, 565)
25 گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد:بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 1187)
26 گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد:بررسی الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (چاپی : 1141) (سابقه : 1039)
27 بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (چاپی : 1019) (سابقه : 702)گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:
28  بررسی استیضاح آقای محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی(در اجرای ماده(221) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 239) در دستور جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 9/10/1397 قرار دارد.

29  موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
1. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان و خانواده (دراجرای ماده(40) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)(شماره چاپ 1160)
2. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ217)
3. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ225)
4. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی درخصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی مصوب12/11/1390 و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار(در اجرای ماده(212) آیین‌نامه‌داخلی مجلس شورای‌اسلامی) (شماره چاپ226)
5. گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ228)
6. گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مورد تلاش‌ها، آسیب ها و مشکلات دراستفاده از ابزارهای نظارتی (در اجرای تبصره(1) ماده (45) آیین‌نامه داخلی مجلس) (شماره چاپ جایگزین 229)
7. گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ232)
8. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی ( در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی)(شماره‌چاپ237)
9. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ( در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ238)
30
انتخاب ناظرین درمجامع و شوراها مطابق فهرست ذیل

عنوان 

انتخاب یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات با معرفی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با معرفی کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان عضو کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه(موضوع ماده (22) قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 5/3/1388)

انتخاب یک نفر از نمایندگان هر استان به عنوان ناظر در ‌کمیته هماهنگی ‌اشتغال ‌استانها (موضوع بند (15) ‌ماده(4) قانون ‌تشکیل ‌شورایعالی‌اشتغال ‌مصوب1/6/1377)

انتخاب دو نفر از نمایندگان هر استان به عنوان عضو هیأت‌حل‌اختلاف‌ورسیدگی‌به‌شکایات‌استان (موضوع بند(2)ماده 89 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، ‌وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396)

انتخاب یک نفر از نمایندگان هر استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان عضو در شورای فرهنگ عمومی استان (موضوع بند (5) ماده (2) آئین نامه شورای فرهنگ عمومی استان مصوب جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورایعالی انقلاب فرهنگی)

انتخاب دو نفر از نمایندگان مردم استان به عنوان ناظر در شورای‌ برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌ استان (موضوع‌ جزء (8) بند "الف" ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395)