دستورهفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 27/1/1391 تا روز چهارشنبه 30/1/1391

توضیحات

فایل : D H 139.pdf D H 139.pdf
تاریخ سند : 1391/01/23 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد: طرح اصلاح ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی - اصلاحی مصوب 1389/10/07 (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 1391/01/20 به تصویب رسید) (چاپی : 1690)
2 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد: طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1390/09/23 به تصویب رسیده است) (چاپی : 1882)
3 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور(دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (چاپی : 1770) (سابقه : 908, 1732)
4 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اجازه افزایش سهمیه جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و پذیرش اصلاحیه اساسنامه آن (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1390/09/23 به تصویب رسیده است)(چاپی : 1796)
5 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد: طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد (چاپی : 1593) (سابقه : 1286)
6 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:طرح اصلاح تبصره (3) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)(چاپی : 1682) (سابقه : 1613)
7 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی کشور(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1391/01/23 به تصویب رسیده است و دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (چاپی : 1577) (سابقه : 1512)
8 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1390/10/4 به تصویب رسیده است)(چاپی : 1810)
9 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1390/10/4 به تصویب رسیده است)(چاپی : 1809)
10 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد :
لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها (در اجرای ماده 102 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)(چاپی : 1666) (سابقه : 1556)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:   طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1390/08/23 به تصویب رسیده است)(چاپی : 1739)
12 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور(دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (چاپی : 1707) (سابقه : 1066)
13 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387(دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (چاپی : 1777) (سابقه : 1091, 977, 1090)
14 گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:  طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و حذف شرکت های پیمانکار(دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (چاپی : 1614) (سابقه : 1217)
15 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد:  طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم و نام های تجاری  (دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (چاپی : 1776) (سابقه : 1137)
16 گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل (44) قانون اساسی در مورد: طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷ و الحاق موادی به آن (دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) (چاپی : 1814) (سابقه : 1511)