مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری

توضیحات

فایل : 812459903.motalee.pdf 812459903.motalee.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 100,000 ریال

نقش ها

طراح جلد : آقای علیرضا عاشورزاده
لیتو گرافی، چاپ و صحافی : نگاران شهر
مؤلف(ان) : آقای محمد حسین زارعی
ویراستار : آقای احمد مرکز مالمیری آقای مسیح بهنیا