کانون های تفکر جهان

توضیحات

ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
قیمت : 450,000 ریال

نقش ها

مؤلف(ان) : گروه نویسندگان دفتر مطالعات بنیادین حکومتی