عمده ترین مسائل کشور؛ «اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم»

توضیحات

فایل : 674147572.Format_Book_Final.pdf 674147572.Format_Book_Final.pdf
ناشر : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی