جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
1024398 اقتصاد ایران در سال 1395
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 145 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : زمستان
1010667 احزاب سیاسی و انتخابات؛ قانونگذاری برای دموکراسی نمایندگی
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 144 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : زمستان
1010688 پنجمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 143 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : زمستان
985435 عمده ترین مسائل کشور؛ «اولویت ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم»
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 142 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : تابستان
964920 احزاب و نامزدها
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 141 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : بهار
969092 فرآیند ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه (مطالعه تطبیقی)
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 140 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : بهار
969295 کانون های تفکر جهان
» کتاب / سال : 1395 ، شماره : 139 ، شماره سال : 1395 ، ماه/فصل : بهار
957983 چهار همایش «نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری» در یک نگاه (1394-1391)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 138 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان
956878 چهارمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 137 ، شماره سال : 1394 ،
953011 رسانه و انتخابات
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 136 ، شماره سال : 1394 ، ماه/فصل : زمستان