جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
929323 تعاریف و مفاهیم پایه ای، پایه های نظری و روش های محاسبه جداول داده - ستانده متقارن: تجربه ایران و جهان
» کتاب / سال : 1394 ، شماره : 125 ، شماره سال : 1394 ،
926511 رمز پیشرفت ( بررسی مفهوم پیشرفت از نظر مقام معظم رهبری)
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 124 ، شماره سال : 1393 ،
911261 دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری ( مجموعه سخنرانی ها )
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 122 ، شماره سال : 93 ،
922876 تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (از مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی )
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 121 ، شماره سال : 93 ،
911257 پایش و ارزشیابی نتایج بخش کشاورزی و توسعه روستایی
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 120 ، شماره سال : 93 ،
911258 بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 119 ، شماره سال : 93 ،
888600 دومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری (مجموعه مقالات)
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 118 ، شماره سال : 92 ، ماه/فصل : بهار
919746 سمینار مشترک مراکز پژوهشی مجالس ایران و کره جنوبی (مجموعه سخنرانی ها)
» کتاب / سال : 1393 ، شماره : 0 ، شماره سال : 93 ، ماه/فصل : زمستان
878547 مقدمه ای بر فراوانی اقتصادی
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 117 ، شماره سال : 92 ، ماه/فصل : 4
874228 تببین رشد اقتصادی ( پروژه تحقیقات جهانی )
» کتاب / سال : 1392 ، شماره : 116 ، شماره سال : 92 ،