جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان
836903 مهندسی مالی و قراردادهای اسلامی
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 105 ، ماه/فصل : بهار
836905 نقش در حال تحول پارلمان ها در فرایند بودجه (مجموعه مقالات)
» کتاب / سال : 1391 ، شماره : 104 ، ماه/فصل : بهار
836906 حقوق فناوری اطلاعات دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد سوم
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 103 ، ماه/فصل : زمستان
836907 حقوق فناوری اطلاعات حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد دوم
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 103 ، ماه/فصل : زمستان
836908 حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی) جلد اول
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 103 ، ماه/فصل : زمستان
836909 کتاب شناسی بودجه
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 102 ، ماه/فصل : پاییز
836910 مدیریت راهبردی عملکرد
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 101 ، ماه/فصل : پاییز
836911 بیست و دو فرمان حکومتی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 100 ، ماه/فصل : تابستان
836912 عدالت اقتصادی (مجموعه مقالات)
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 99 ، ماه/فصل : تابستان
836913 عدالت و اخلاق در سلامت
» کتاب / سال : 1390 ، شماره : 98 ، ماه/فصل : تابستان