• پرتال امام خمینی(س)
    www.imam-khomeini.ir
  • مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی
    www.cmir.ir
  • مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
    www.irc.ir
  • مرکز تحقیقات صدا و سیما
    www.rcirib.ir
  • مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری
    www.presidency.ir
  • مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور
    www.sabteahval.ir
  • مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی – مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی
    www.cgie.org.ir
  • مرکز پژوهش های سلامت خلیج فارس
    www.pgbrci.ir
  • مرکز پژوهش فرش ایران
    www.crc.kashanu.ac.ir
  • مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه
    www.dermfa.ir
  • مرکز پژوهش ادیان جهان
    www.wrrc.ir
  • مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوس شناسی
    www.shirazu-aorc.com
  • پژوهشکده مطالعات ترجمه
    www.translationstudies.ir
  • پژوهشگاه صنعت نفت
    www.ripi.ir
  • مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
    www.mimt.gov.ir
  • مرکز مطالعات وپژوهشهای راهبردی وزارت ورزش و جوانان
    www.msy.gov.ir
  • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
    www.ihcs.ac.ir
  • مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
    www.rdis.ir
  • پژوهشگاه رویان
    www.royaninstitute.org
  • مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
    www.grcir.ir
  • مرکز تحقیقات استراتژیک
    www.csr.ir
  • پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    www.irandoc.ac.ir
  • مرکز پژوهش و تحقیقات دانشگاه تهران
    www.utri.ir
  • مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران
    www.iitrc.com
  • پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
    www.rie.ir
  • مرکز اسناد انقلاب اسلامی
    www.irdc.ir
  • مرکز پژوهشی راهبردی آریا
    www.aryassc.com
  • بنیاد ملی نخبگان
    www.bmn.ir
  • موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
    www.wri.ac.ir
  • پژوهشگاه نیرو وزارت نیرو
    www.nri.ac.ir
  • پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    www.portal.merc.ac.ir
  • پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
    www.iict.ac.ir
  • پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
    www.iranpolymerinstitute.org
  • پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
    www.hawzeh.ac.ir
  • پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی
    www.csri.ac.ir
  • پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
    www.isca.ac.ir
  • پژوهشگاه دانش های بنیادی
    www.ipm.ac.ir
  • پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
    www.nigeb.ac.ir
  • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
    www.ihss.ac.ir
  • پژوهشگاه استاندارد سازمان ملی استاندارد
    www.isiri.org
  • پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    www.ssrc.ac.ir
  • پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
    www.ric.ir
  • پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
    www.pfmi.ir
  • پژوهشگاه فضایی ایران
    www.ari.ac.ir
  • موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ
    www.icrc.ac.ir
  • پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
    www.dsrc.ir
  • پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
    www.avicenna.ac.ir
  • پژوهشگاه فرهنگ و هنر
    www.pajoheshgah.ir
  • پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی
    www.ri-khomeini.ac.ir
  • مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
    www.bhrc.ac.ir
  • مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
    www.crtosh.irimlsa.ir
  • مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
    www.noorsoft.org
  • مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
    www.rcii.ir
  • مرکز تحقیقات چای کشور
    www.chay.areo.ir
  • مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
    www.imprc.com
  • مرکز آموزش و تحقیقات صنعت ایران
    www.irtci.com
  • مرکز تحقیقات بتن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    www.conrec.ac.ir
  • مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت
    www.sdhprc.gmu.ac.ir
  • پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
    www.aeoi.org.ir
  • مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران
    www.iwrec.co.ir
  • مرکز پژوهش های علمی و استراتژیک خاورمیانه
    www.fa.merc.ir
  • مرکز مطالعات پژوهشی و فلکی
    www.nojumi.org
  • سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
    www.irost.org
  • مرکز پژوهش های متالورژی رازی
    www.razi-center.net
  • مرکز پژوهش های غلات
    www.mpgh.ir
  • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
    www.ccerci.ac.ir
  • موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
    www.itsr.ir
  • مرکز پژوهش های گردشگری
    www.trsc.ut.ac.ir
  • مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه
    www.tsrc.ir
  • وبسایت پلیس فتا
    www.cyberpolice.ir
  • شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی (شمس)
    www.npps.ir
  • انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
    ispst-pack.ir
  • تارنمای قوانین بانکی جمهوری اسلامی ایران
    bankingacts.ir