توجه: در این الگوی اولیه فرضی، تمام نام ها و ارقام تصادفی بوده و صرفا با هدف نمایش ملموس وضعیت احتمالی در صورت پیاده سازی سامانه نورآفتاب بخش عمومی ایران ایجاد شده است.
برای مطالعه ادبیات موضوع چنین سامانه هایی و موارد مشابه در دنیا، این فایل را ملاحظه كنید.

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام خانوادگی، نام سمت بخش دستگاه حقوق اضافه کار مجموع سایر دریافتی‌ها کل دریافتی‌ها (ریال)
محمدی، رضا رییس قوه (رییس جمهور) مجریه نهاد ریاست‌جمهوری 41,037,557 17,110,354 8,043,631 66,191,542
احمدی، علی اصغر سرپرست مجریه نهاد ریاست‌جمهوری 45,777,774 22,271,908 14,194,038 82,243,720
غفاری، امیرمهدی معاون مجریه نهاد ریاست‌جمهوری 46,435,507 22,733,764 9,224,414 78,393,685
کامکار، امیرعباس معاون مجریه نهاد ریاست‌جمهوری 47,927,352 17,978,717 16,963,312 82,869,381
بزرگی، امیرمحمد مدیرکل مجریه نهاد ریاست‌جمهوری 50,234,119 21,002,740 19,198,485 90,435,344
بزرگی، علی اصغر مدیرکل مجریه نهاد ریاست‌جمهوری 45,477,891 18,029,571 18,350,554 81,858,016
رضایی، مهدی مدیرکل مجریه نهاد ریاست‌جمهوری 43,825,017 20,265,443 14,560,645 78,651,105
محمدی، علی اصغر رییس مجریه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری 44,363,842 21,906,220 8,979,814 75,249,876
علیزاده، امیرمهدی معاون مجریه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری 42,888,955 17,855,343 14,311,101 75,055,399
کامکار، امیرحسین مدیرکل مجریه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری 49,792,854 16,115,712 18,036,669 83,945,235