توجه: در این الگوی اولیه فرضی، تمام نام ها و ارقام تصادفی بوده و صرفا با هدف نمایش ملموس وضعیت احتمالی در صورت پیاده سازی سامانه نورآفتاب بخش عمومی ایران ایجاد شده است.
برای مطالعه ادبیات موضوع چنین سامانه هایی و موارد مشابه در دنیا، این فایل را ملاحظه كنید.

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام خانوادگی، نام سمت بخش دستگاه حقوق اضافه کار مجموع سایر دریافتی‌ها کل دریافتی‌ها (ریال)
وحیدی، علیرضا مدیرکل مجریه مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری 50,558,582 17,591,156 9,763,634 77,913,372
فرشچی، سجاد رییس مجریه فرهنگستان علوم ایران 46,259,113 17,350,828 10,306,065 73,916,006
رضایی، طاها معاون مجریه فرهنگستان علوم ایران 51,278,769 19,828,623 19,754,561 90,861,953
کامکار، علیرضا مدیرکل مجریه فرهنگستان علوم ایران 41,647,095 19,429,384 8,362,396 69,438,875
بهرامی، محمد مدیرکل مجریه فرهنگستان علوم ایران 49,718,105 21,680,077 8,971,370 80,369,552
صدیقی، امیرعلی رییس مجریه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 45,600,153 18,122,107 16,695,214 80,417,474
حیدری، حسین معاون مجریه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 45,349,368 18,076,402 8,484,174 71,909,944
کریمی، علی اصغر رییس مجریه فرهنگستان علوم پزشکی ایران 42,602,488 19,339,722 16,833,922 78,776,132
زارعی، رضا معاون مجریه فرهنگستان علوم پزشکی ایران 51,030,187 20,620,761 10,314,925 81,965,873
رحمانی، طاها رییس مجریه مرکز امور زنان و خانواده 45,892,124 19,955,532 14,592,577 80,440,233