توجه: در این الگوی اولیه فرضی، تمام نام ها و ارقام تصادفی بوده و صرفا با هدف نمایش ملموس وضعیت احتمالی در صورت پیاده سازی سامانه نورآفتاب بخش عمومی ایران ایجاد شده است.
برای مطالعه ادبیات موضوع چنین سامانه هایی و موارد مشابه در دنیا، این فایل را ملاحظه كنید.

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام خانوادگی، نام سمت بخش دستگاه حقوق اضافه کار مجموع سایر دریافتی‌ها کل دریافتی‌ها (ریال)
رحمانی، علی اصغر معاون مجریه مرکز امور زنان و خانواده 50,359,070 18,549,766 16,356,150 85,264,986
غفاری، امیرمهدی مدیرکل مجریه مرکز امور زنان و خانواده 48,203,905 15,976,243 7,342,187 71,522,335
قاسمی، امیرعباس مدیرکل مجریه مرکز امور زنان و خانواده 51,498,464 18,083,607 17,849,176 87,431,247
احمدزاده، رضا رییس مجریه بنیاد ایران‌شناسی 47,849,292 17,535,637 16,265,649 81,650,578
رضایی، امیرمحمد معاون مجریه بنیاد ایران‌شناسی 47,488,469 21,736,341 9,568,428 78,793,238
معادی، یاسین رییس مجریه فرهنگستان هنر 46,501,314 19,506,785 15,313,288 81,321,387
محمدزاده، امیرمحمد معاون مجریه فرهنگستان هنر 46,729,151 18,112,232 11,985,162 76,826,545
رضایی، حسام رییس مجریه پژوهشکده هنر 45,116,455 22,354,112 13,508,975 80,979,542
میبدی، محمدرضا معاون مجریه پژوهشکده هنر 42,045,511 20,623,510 15,525,588 78,194,609
رحمانی، یاسین رییس مجریه مرکز بررسیهای راهبردی 44,125,312 17,211,375 7,022,758 68,359,445