توجه: در این الگوی اولیه فرضی، تمام نام ها و ارقام تصادفی بوده و صرفا با هدف نمایش ملموس وضعیت احتمالی در صورت پیاده سازی سامانه نورآفتاب بخش عمومی ایران ایجاد شده است.
برای مطالعه ادبیات موضوع چنین سامانه هایی و موارد مشابه در دنیا، این فایل را ملاحظه كنید.

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام خانوادگی، نام سمت بخش دستگاه حقوق اضافه کار مجموع سایر دریافتی‌ها کل دریافتی‌ها (ریال)
مرادی، علیرضا معاون مجریه مرکز بررسیهای راهبردی 48,555,653 19,847,101 17,844,805 86,247,559
قاسمی، علیرضا معاون مجریه مرکز بررسیهای راهبردی 42,534,458 19,072,218 7,692,721 69,299,397
معادی، حسین رییس مجریه مرکز امور حقوقی بین‌الملل 43,566,446 17,942,792 10,178,858 71,688,096
کامکار، امیرمهدی معاون مجریه مرکز امور حقوقی بین‌الملل 49,010,009 20,031,022 7,076,738 76,117,769
وحیدی، محمدجواد معاون مجریه مرکز امور حقوقی بین‌الملل 51,965,362 21,278,649 9,279,417 82,523,428
وحیدی، طاها معاون امور مجلس مجریه معاونت امور مجلس 42,830,865 16,656,024 7,340,185 66,827,074
رضایی، طاها رییس مجریه مرکز ملی رقابت (شورای رقابت ) 42,490,343 17,491,249 16,447,808 76,429,400
فرح بخش، محمدامین معاون مجریه مرکز ملی رقابت (شورای رقابت ) 51,159,170 16,708,564 20,941,697 88,809,431
رجبی، محمدعلی معاون مجریه مرکز ملی رقابت (شورای رقابت ) 44,211,376 15,876,840 12,285,801 72,374,017
احمدزاده، مهدی رییس مجریه دفتر امور دولت 41,104,102 15,708,901 19,627,151 76,440,154