توجه: در این الگوی اولیه فرضی، تمام نام ها و ارقام تصادفی بوده و صرفا با هدف نمایش ملموس وضعیت احتمالی در صورت پیاده سازی سامانه نورآفتاب بخش عمومی ایران ایجاد شده است.
برای مطالعه ادبیات موضوع چنین سامانه هایی و موارد مشابه در دنیا، این فایل را ملاحظه كنید.

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
نام خانوادگی، نام سمت بخش دستگاه حقوق اضافه کار مجموع سایر دریافتی‌ها کل دریافتی‌ها (ریال)
رضایی، محمد معاون مجریه دفتر امور دولت 51,581,034 18,218,082 11,037,086 80,836,202
رضازاده، سبحان معاون مجریه دفتر امور دولت 51,238,475 15,067,629 20,073,241 86,379,345
احمدی، محمدرضا رییس مجریه پژوهشکده مطالعات فناوری 51,429,204 15,343,036 8,136,125 74,908,365
ادیانی، علی معاون مجریه پژوهشکده مطالعات فناوری 44,395,705 16,683,168 10,485,541 71,564,414
قربانی، حسین رییس مجریه دبیرخانه جنبش عدم تعهد 44,459,008 17,216,676 8,596,610 70,272,294
حیدری، امیرعباس معاون مجریه دبیرخانه جنبش عدم تعهد 48,196,814 18,146,279 17,103,589 83,446,682
مرادی، یوسف رییس مجریه هیئت عالی گزینش 50,933,291 21,018,170 21,591,651 93,543,112
نبوی، رضا معاون مجریه هیئت عالی گزینش 49,333,995 21,628,733 16,936,795 87,899,523
رضایی، سجاد معاون مجریه هیئت عالی گزینش 42,884,927 19,738,140 12,228,792 74,851,859
سالاری، علی اکبر مدیرکل مجریه هیئت عالی گزینش 45,015,188 20,271,449 21,826,869 87,113,506