جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
936385 اصلاح بند (۲) تصویبنامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ 1394/06/01 1394/06/03
936200 تصویب نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه تمام وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1394/05/25 1394/06/01
936199 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1394/05/25 1394/05/25
935963 تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 1394/05/25 1394/05/29
936201 آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور 1394/05/18 1394/06/02
935964 آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1394/05/18 1394/05/28
935962 تصویبنامه در خصوص تعیین سقف تضمین برای هر سپردهگذار در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوقضمانت سپردهها برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 1394/05/18 1394/05/27
935392 بخشنامه شماره 100/35739/900 درخصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی 1394/05/18 1394/05/18
935399 اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور 1394/05/14 1394/05/18
935411 تصویبنامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 1394/05/11 1394/05/19