جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1055734 اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/18 1397/02/22
1055732 تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات 1397/02/16 1397/02/22
1055731 تصویب نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی 1397/02/16 1397/02/19
1055730 الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1397/02/16 1397/02/20
1055401 تصویب نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در سال ۱۳۹۷ 1397/02/09 1397/02/11
1055400 تصویب نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت 1397/02/09 1397/02/13
1055387 تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه 1397/02/09 1397/02/13
1055386 تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷ 1397/02/05 1397/02/16
1055309 آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/02/05 1397/02/16
1054698 تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 1397/02/05 1397/02/08