جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1046220 الحاق ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1396/11/18 1396/11/21
1046200 اصلاح تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1396/11/18 1396/11/21
1046189 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ 1396/11/18 1396/11/21
1046188 اصلاح تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ 1396/11/18 1396/11/21
1046396 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن نریمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس 1396/11/15 1396/11/17
1046256 تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ایزدخواست 1396/11/15 1396/11/17
1046242 تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز ـ ارومیه 1396/11/15 1396/11/17
1046187 اصلاح تصویب نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ 1396/11/15 1396/11/17
1045456 اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ 1396/11/09 1396/11/09
1046395 تصویب نامه در خصوص بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی 1396/11/04 1396/11/17