جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1099883 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای عنایت اله رحیمی به عنوان استاندار فارس 1397/10/15 1397/10/15
1099882 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار خراسان رضوی 1397/10/15 1397/10/15
1099881 تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدعلی طالبی به عنوان استاندار یزد 1397/10/15 1397/10/15
1099880 الحاق جزء (۱۳) به بند (الف) ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات 1397/10/15 1397/10/15
1099885 تصویب نامه در خصوص پروژه احداث راه آهن جوین ـ اسفراین ـ بجنورد 1397/10/13 1397/10/13
1099879 اصلاح ماده (۲) اصلاحی آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1397/10/13 1397/10/13
1099802 کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1397/10/12 1397/10/12
1101640 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی 1397/10/11 1397/10/11
1097142 رأی شماره ١۶۴٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (١۵ (آیین نامھ اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن بھ شرکتھای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 1397/10/11 1397/10/11
1097139 رأی شماره ١۶۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامھ شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴ھـ ١٣٩۶/٢/٢٠ ھیأت وزیران 1397/10/11 1397/01/11