جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1063788 اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی 1397/03/30 1397/04/02
1065234 آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/27 1397/04/06
1065231 اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/22 1397/04/04
1062386 تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور 1397/03/22 1397/03/22
1063791 تصویب نامه درخصوص تعیین محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی 1397/03/20 1397/03/29
1062395 آیین­نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/20 1397/03/24
1062394 آیین ­نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1397/03/20 1397/03/23
1062404 دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی 1397/03/13 1397/03/28
1062385 آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشو ر 1397/03/13 1397/03/22
1062384 آیین­ نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/03/13 1397/03/22