جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1049053 بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۶٣۶٩٨/١٠٠ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از ابتدای سال ١٣٩٧ « 1396/12/19 1396/12/19
1049048 تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی 1396/12/13 1396/12/19
1049936 تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای علی اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع 1396/12/12 1396/12/28
1049247 اصلاح جدول تصویب نامه شماره ١۵٨۶٣٧/ت۵۴٨۴٠ھـ مورخ ١٣٩۶/١٢/١٢ 1396/12/12 1396/12/14
1049045 اصلاح بند (١ )تصویب نامه شماره ١۵۵٢٣٧/ت۵۵١۴٨ھـ مورخ ١٣٩۶/١٢/۶ 1396/12/10 1396/12/10
1049041 رأی شماره ١٠٣٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ٢ و ۴ از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده ١٣ عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا 1396/12/10 1396/11/04
1049043 أی شماره ١٠٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢۶٠/۴٩١٣/د ـ ١٣٩٢/١١/١۴ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث رعایت نکردن تاریخ عدم شمول قانون مالیات برارزش افزوده بر روغن نباتی خام 1396/12/10 1396/12/10
1049047 اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1396/12/09 1396/12/12
1049046 اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 1396/12/09 1396/12/12
1049049 تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی» 1396/12/06 1396/12/12