جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1068486 اصلاح تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1397/05/07 1397/05/10
1068485 اصلاح آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساس 1397/05/07 1397/05/10
1068148 قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/04 1397/05/10
1068145 آیین ­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/05/03 1397/05/08
1071496 رأی شماره ۱۲۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۱۳۷۶/۸۰۰/۱۱/م ـ1384/10/11 شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی 1397/05/02 1397/05/20
1071495 رأی شماره های ۱۲۶۷ـ ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵% و بالاتر موضوع بخشنامه شماره ۲۶۲۷۵۶/۲۱۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ معاون اول رییس جمهور 1397/05/02 1397/05/20
1071494 رأی شماره ۱۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشانی و خدماتی ایمنی شهرداری سمنان درخصوص عوارض بیمه نامه های آتش سوزی صادره از شرکتهای بیمه مصوب شورای اسلامی شهر سمنان 1397/05/02 1397/05/20
1071493 رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر مهدی شهر درخصوص عوارض پارکینگ و کسری پارکینگ 1397/05/02 1397/05/20
1071491 رأی شماره ۱۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۲ـ ۲) از فصل دوم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر خمین درخصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر خمین درخصوص اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده ۵ 1397/05/02 1397/05/20
1071492 رأی شماره ۱۲۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر بیجار درخصوص عوارض کسر و حذف پارکینگ 1397/05/02 1397/05/20