جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1097143 اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران 1397/10/06 1397/10/06
1095692 رأی شماره ١۵۶٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات جلسھ شماره ۴٧٧ ـ ١٣٩١/١٠/٢۶ و ۴٧٨ـ ١٣٩١/١٠/٢٨ و مصوبھ شماره ٩٠/٧٢٠٣ ـ ١٣٩٠/١٠/١۴ مصوب شورای اسلامی شھر کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ 1397/10/06 1397/10/06
1097193 تصویب نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه 1397/10/05 1397/10/05
1095699 بخشنامھ شماره ٩٠٠٠/۴٧٩٨١/١٠٠ قوه قضائیھ درخصوص «تفویض اختیار بھ رؤسای کل دادگستری ھای سراسر کشور در راستای اعطای مأموریت موقت بھ قضات سطح استان ھا» 1397/10/05 1397/10/05
1097168 آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار 1397/10/04 1397/10/04
1097167 اصلاح تصویب­نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ 1397/10/04 1397/10/04
1097155 اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی 1397/10/04 1397/10/04
1097042 تصویب نامه درخصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان 1397/10/03 1397/10/03
1096887 تصویب نامه درخصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند 1397/10/03 1397/10/03
1095690 تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست محصولات و صنایع تبدیلی مربوط به وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت 1397/10/02 1397/10/02