جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1095367 اصلاح تبصره (۱) اصلاحی بند (۸) ماده (۱۴) آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی 1397/10/02 1397/10/02
1095366 اصلاح بند (پ) ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور 1397/10/02 1397/10/02
1095365 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 1397/10/02 1397/10/02
1097138 تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 1397/10/01 1397/10/01
1097137 تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 1397/10/01 1397/10/01
1097126 تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 1397/10/01 1397/10/01
1097044 تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 1397/10/01 1397/10/01
1097043 تصویب نامه درخصوص صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 1397/10/01 1397/10/01
1095687 اصلاح تبصره الحاقی ماده (۴۲) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 1397/10/01 1397/10/01
1095691 تصویب نامه در خصوص تعیین سرفصل های یازده گانه موضوع ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ 1397/09/28 1397/09/28