جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
129322 قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد 1386/05/02
101698 قانون مجازات اسلامی - پرونده ردیف 85/10 وحدت رویه 1386/02/19
101691 تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 در موارد اراضی واقع در داخل 1385/12/09
133793 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه 1385/11/24 1385/12/09
101692 تقاضای تعیین تکلیف معاونت محترم قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علی آباد کتول، همچنین آقای گریگورمیرزایانس و خانم شوشیک بداغیانس با ارسال نامه و پرونده ای که حاوی دو رأی متفاوت از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی.. 1385/10/13
133799 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعریف تعزیرات شرعی 1385/10/13 1385/10/13
101693 معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههای تجدیدنظر خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آیین دادرسی دادگاههای مرقوم در امور کیفری آراء مختلف.. 1385/09/21
101694 مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان با ارسال نامه ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی همدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی ... 1385/08/28
101695 رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامه 79/2460/2462/د ـ 13/12/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه درخصوص امر واحدی .. 1385/08/28
101687 آراء صادره در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 طی دادنامه 1575ـ3/12/1383 پرونده کلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176ـ31/6/1383 پرونده کلاسه 42/18/9323 1385/06/08