تاریخ تصویب : 1396/06/08 شماره ابلاغیه : 21173 تاریخ ابلاغیه : 1396/08/25

جدول پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ مورخ ١٣٩۶/۶/٨ هیأت وزیران

توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور
نظر به اینکه جدول پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ هیأت وزیران منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ٢١١۴٣ مورخ ١٣٩۶/٧/١٩ در شماره مذکور از قلم افتاده است بدینوسیله جدول پیوست جهت آگاهی مخاطبین محترم منتشر می شود.
روزنامه رسمی کشور
جدول مصادیق طرح های خدمات عمومی موردنیاز عموم مردم
1397 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد