تاریخ تصویب : 1329/11/05

تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای علی رزم آرا نخست وزیر

‌تصمیم قانونی
دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای علی رزم‌آرا نخست‌وزیر
‌متخذه در 5 بهمن ماه 1329
‌مجلس شورای ملی در جلسه پنجم بهمن ماه 1329 بعد از استماع توضیحات آقای رزم‌آرا
نخست‌وزیر بنا بر تقاضای ایشان به اکثریت 92 رأی از 103‌نفر عده حضار نسبت به دولت
ابراز اعتماد نموده است.
‌تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از
طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد