جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134851 قانون اصلاح ماده (16) قانون امورگمرکی- مصوب 1350 و ماده (295) آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی- مصوب 1351 1387/11/06
135762 تصویب نامه درخصوص استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور توسط شرکتهای قطار شهری و حومه ای کشور برای تأمین نیازهای ساخت و توسعه ناوگان 1387/11/06
135763 آیین نامه اجرایی قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس ـ مصوب2003 یونسکو ـ 1387/11/06
135789 تصویب نامه درخصوص تمدید مهلت مندرج در بند 6 تصویب نامه شماره 3205/ت15413هـ مورخ 15/2/1378 1387/11/06
135816 قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران 1387/11/06 1387/11/24
135895 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی 1387/11/06
135900 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عدالت اداری. 1387/11/06
780303 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1387/11/06 1388/11/04