جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1031974 تصویب نامه درخصوص ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت 1396/06/08 1396/06/09
1031975 الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 1396/06/08 1396/06/11
1031977 اصلاح تبصره ماده (۷) آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور 1396/06/08 1396/06/11
1031978 اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1396/06/08 1396/06/11
1032083 تصویب نامه در خصوص اقدامات وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یا شهرک های گردشگری در کل کشور 1396/06/08 1396/06/14
1032123 اصلاح ردیف (۱) جدول بند (۲) تصویب نامه شماره ۳۷۶۳۳/ت۵۴۴۰۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱ 1396/06/08 1396/06/14
1033086 قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی 1396/06/08 1396/06/29
1034165 اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها 1396/06/08 1396/07/15
1037295 جدول پیوست مصوبه شماره ٨۵۶٢٢/ت۵۴٠٧۶هـ مورخ ١٣٩۶/۶/٨ هیأت وزیران 1396/06/08 1396/08/25
1048930 اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو 1396/06/08 1396/08/03