جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92967 قانون الحاق یک تبصره به ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 1376/07/01
92983 قانون اصلاح مواد (43) ، (44) و (80) قانون تامین اجتماعی 1376/07/27
101737 تقاضای ابطال بخشنامه 3785.10 سازمان تامین اجتماعی ( صفحه 178) 1365/04/08
101739 تقاضای ابطال بخشنامه 464.2 سازمان تامین اجتماعی در مورد کارگاه ها کوچک ( صفحه 378) 1365/08/25
101846 رأی در مورد دولتی بودن شرکت خانه سازی ایران وابسته به سازمان تامین اجتماعی ( صفحه 1034) 1369/12/04
101875 رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد ابطال دستورالعمل شماره 4969.1 مورخ 62.7.3 سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگی پیش از موعد ( صفحه 591) 1370/06/13
102082 رأی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شکایت بطرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته پرداخت بیمه بیکاری(558) 1376/05/02
102178 رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی درخصوص برخورداری از حق بیمه بیکاری(707) 1378/11/02
102213 رأی شماره 107ـ1379.3.8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 1 و 6 ماده 5 آئین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1373.5.24 شورای عالی تامین اجتماعی ـ964 1379/05/10
102244 رأی شماره 188ـ 1379.6.6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص 1ـ ابطال تبصره 2 ماده یک تصویبنامه شماره .52166ت 15649 هـ مورخ 1377.8.11 هیأت وزیران 2ـ ابطال بندهای الف و ج ماده 11 بخشنامه شماره 12 مورخ 1377.10.20 سازمان تامین اجتماعی ـ 1452 1379/08/30