جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1076945 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/12/08 1397/07/08
1076978 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور 1397/10/24 1397/07/16
1076946 قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش 1397/06/13 1397/06/25
1073284 اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 1397/06/06 1397/06/24
1073938 قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/28 1397/06/26
1073937 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/05/10 1397/06/27
1068148 قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 1397/05/04 1397/05/10
1067451 نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/04/27 1397/05/03
1067452 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا 1397/04/25 1397/05/03
1069083 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 1397/04/21 1397/05/22